วิชาก้าวทันโลกศึกษา 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

าสว่วสา่วสา่วสา่วสา่วสา่สวา่วสา่ว่ว่วา่วา่ว่าวสา่วส่ว่วส่ว่วส่า
เรื่องที่ 1.1 ความหมายของกฎหมาย


กฎหมายนั้นมีความหมายอยู่หลายประการ ซึ่งความหมายจะแปรเปลี่ยนไปตามเงื่อนไขต่าง ๆ เช่น
ลักษณะของสังคมที่แตกต่างกัน สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ความต้องการของประชาชนในสังคม
นั้น ๆ แต่หลักที่สำคัญและเป็นความหมายของกฎหมายโดยทั่วไปจะมีอยู่ 4 ประการ คือ
      1. กฎหมายต้องเป็นคำสั่ง 2. กฎหมายถูกกำหนดขึ้นโดยผู้มีอำนาจในสังคม 3. กฎหมายใช้บังคับและเป็นที่ทราบแก่คนทั่วไป 4. กฎหมายต้องมีสภาพบังคับแก่ผู้ฝ่าฝืน

ความหมายของกฎหมาย