ผลงานนักเรียนระดับชั้น ม.4 ที่เรียนวิชาก้าวทันโลกศึกษา 1,2

ผลงานนักเรียนที่เรียนวิชาก้าวทันโลกศึกษา ชั้น ม.4/2
ชิดชนก เเก้วจัน

ผลงานนักเรียนที่เรียนวิชาก้าวทันโลกศึกษา ชั้น ม.4/3
พิชญ์สินี  บุญแก้วคง
วรรณฉัตร สุขสวัสดิ์
จุไรวรรณ ทองสองแก้ว
ชุตินันท์ เพชรขุ้ม
อมรามณี สุขธร
อ์ศม์เดช มะสัน 
อัชวีท์ เอียดบุญ
นงค์นภัทร ศรีจันทร์
นนทกาญจน์ ช่วยแสง
สโรชา ซังซาสิทธิ์
สิริทิพย์ ทองคำ
สุณัฐชยา รัตนมณี
ปริวรรธน์ หนูเนียม 
พิมพกานต์ อำไพมังกร
ญาณกร บูรณพันธุ์  
นิธิมา คงศรี
ขนิษฐา ส่งสว่าง
ธีรวัฒน์ มีมุสิทธิ์
ณรงค์ฤทธิ์ พรรตุยู
กอบชัย สุขสะปาน
พัชณี ลัดดาวงศ์
ศิริพร ทองคำ
อรชุมาศ จันทรเส้ง  
ภัณฑิรา มณีไพรัตน์
ปิยะธิดา จินดาเพ็ชร

ผลงานนักเรียนที่เรียนวิชาก้าวทันโลกศึกษา ชั้น ม.4/4
อภิชญา ไชยนุ้ย
เสาวลักษณ์ กุลเจริญ
กมลพร สมคิด
พนธิศ ประวัติวงค์
ดารินทร์ อำไพมังกร
รังสิตา หาญพันธุ์
รัชติยา แช่ลิ่ม
ถิรดา แสงสุวรรณ
กรินสุคนธ์ แสงมณี
สุขุมาลย์ พูนภักดี 
ภานิดา กอก็ศรี
ฌัลลิกา ศรีขวัญ
ศุภางค์ สถาผล 
คมกฤษณ์ จิระพันธุ์
นิรุชา พูลสวัสดิ์
หะศิลา สุริยะ
ดารันรัตน์ ชูช่วย 
ภัทชฎา ใหม่ชู 
วิชญาภา ภูมิแก้ว 
พัชราภา ย่องเส้ง
สิรินาถ สุขแก้ว 
ณัฐจพรรณ วงศ์สุริยะ
ปัณณธร นิชกรรม
ธารริม ปาณะศรี 
กันติศา เจ๊ะแล๊ะ
ธนัชพร ทิตย์สีแสง
ศตพร เดิมยิริง
อัญชิสา สุวรรณขำ 
ธนัชพร ชาประสม
ธัญ คงเจริญ
ศิวกร เขมะไชยเวช
กุณฑริกา ภู่ทอง

ผลงานนักเรียนที่เรียนวิชาก้าวทันโลกศึกษา ชั้น ม.4/5

กฤษณา โยมศิลป์
ธมลวรรณ กิมาคม
เกรียงศักดิ์ สิกขะโต
ธัญญเนตร ประสมสุข
วันบุญ พิทักษ์วโรดม
ธีระรัตน์ อรุณรัตน์ 
ปภัศรา สีตะพงค์
สตรีรัตน์ สุขศรีราช
จุฑานิจ รามศิริ
วรเทพ ชนะพล
พัชรมน สุนทะโก
ชานนท์ คงหนู
ธีนิดา ฤทธิ์วรา
สุวิมล เพชรขวัญ 
ยสุตมา หลีหมัด
ฟาลิดา อาจหาญ  

นนทวรรณ อินทรวรรโณ
ชัยรัตน์ สุขพันธุ์
ธีมาพร อนุสาร
กมลวรรณ สงเคราะห์
กมลทิพย์ เทพโอสถ
วรากร ทัศศรี 
พรสวรรค์ สุวรรณะ
ดาริส พันธุ์สอ
ศิริธิดา กิจเวช
พิชญ์สินี บุญยอด

ผลงานนักเรียนที่เรียนวิชาก้าวทันโลกศึกษา ชั้น ม.4/6
นายชนาธิป ยานวิมุต 
นายณัฐนัย ลอยเลื่อน
จินต์จุฑา กิ้มด้วง  ธนิการต์ หวานดี นาย เขมทัต พรหมแสง 
ชนาธิป
นายตนุภัทร สัตยมาศ 
ณิชากร รัตน์สุวรรณ์
      น.ส.ศศิวิมล พิทักษ์ธรรม
พิชญ์ธิดา แก้วเพ็ชร 
กิ่งกาญจน์ หนูแป้น 
       ธนัช พิทักษ์ถิรกุล 
อรอนงค์ จวนสว่าง 
       นายณัฐพล สินธโร 
เย่าวลักษณ์ เจริญสุข
ภัณฑิรา นราวุฒิ 
นางสาวรัชนีกร พลศรี 
นางสาวธนิกานต์ หวานดี
นางสาวกุลธิดา ทองคำ 
นางสาวกนกพร พรหมสวัสดิ์ 
นางสาว อรสรา ศรีสว่าง
       ณัฐนัย ลอยเลื่อน 
นางสาวพิชญ์ธิดา แก้วเพ็ชร 
นางสาวจินต์จุฑา กิ้มด้วง 
       นายพงศกร งามสมมิตร์ 

4/9

วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2553ภาคเรียนที่ 2 นักเรียนม.4/9 ส่งงานที่นี่

46 ความคิดเห็น:


karoon กล่าวว่า...
ใครจะส่งเป็นคนแรกกันครับ ครูรุณย์กำลังรอหนูอยู่นะครับ
ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...
สวัสดีค่ะ อาจารย์ การุณย์ .. ดิฉัน นางสาว ศรัณย์พร ฤทธิ์มงคล ชั้น ม.4/9 เลขที่ 40 http://srioyui.blogspot.com
นางสาว ศรัณย์พร ฤทธิ์มงคล กล่าวว่า...
สวัสดีค่ะ อาจารย์ การุณย์ .. ดิฉัน นางสาว ศรัณย์พร ฤทธิ์มงคล ชั้น ม.4/9 เลขที่ 40 มาส่งงาน ของทุกหน่วยค่ะ http://srioyui.blogspot.com
soda กล่าวว่า...
สวัสดีค่ะ อาจารย์ การุณย์ ... ดิฉัน นางสาวพัชรินทรา มีมาก เลขที่ 22 ม.4/9 มาส่งงาน ของทุกหน่วย ช่วยตรวจให้หน่อยนะค่ะ http://nongsodaza.blogspot.com/
miw_naruk กล่าวว่า...
สวัสดีค่ะครูการุณ ดิฉันนางสาววาสนา วงษ์เสน่ห์ มาส่งบล็อคค่ะ http://wasana-naruk.blogspot.com/
atitra2538 กล่าวว่า...
สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอธิตรา นิธิพานิชย์ เลขที่ 17 มาส่งบล๊อคค่ะ http://atitra-atitra2538.blogspot.com/
เยลลี่ กล่าวว่า...
สวัสดีค๊าป ชื่อ นางสาว ชาธินี นิลกำแหง เลขที่ 14 http://chatinee.blogspot.com
กันติชา เอียดบัว กล่าวว่า...
สวัสดีคร๊ะ ดีฉัน น.ส. กันติชา เอียดบัว เลขที่ 4 ส่งงานคร่า พร้อมแบบทดสอบ
ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...
สวัสดีครับ ครูการุณ ผมนายณัฐพล ขวัญประดับ ม.4/9 เลขที่25 ส่งงานชิ้นที่1 ของเทอม2 เรื่อง ความหมาย ความสำคัญ ที่มา และประเภทของกฎหมาย ดูแลสุขภาพด้วยนะครับ zazabnattapon.blogspot.com ...
nong_Jane กล่าวว่า...
สวัสดีค้ะะ ดิฉัน นส.ธนิษฐา รามณรงค์ เลขที่ 19 มาส่งงานหน่วยที่ 1-4 พร้อมกับ แบบทดสอบแล้วน้ะค้ะะะ ครูอย่าลืมไปตรวจน้ะค้ะ ไม่อยากติด 0 ค๊ะะะ ขอไห้ครูมีสุขภาพแข็งแรงน้ะค้ะ จุ้บ บบบ :Pp
w.w.w.Alzheimerlove.biogspot.com กล่าวว่า...
น.ส.ธนิกานต์ นวลเจริญ เลขที่ 35 ม.4/9 ส่งงานหน่วยที่1-4 ค่ะ จุ๊บๆๆ ช่วยตรวจด้วยน่ะค่ะ
jutarut♀nunam♀ กล่าวว่า...
นางสาวจุฑารัตน์ พัชนะ ม. 4/9 เลขที่ 46 ส่งงานแล้วค๊ ตรววด้วยน๊ค๊
นาย วัฒนา จิตสวาสดิ์ กล่าวว่า...
สวัสดีครับอาจารย์ การุณย์ ผม นายวัฒนา จิตสวาสดิ์ เลขที่ 30 มาส่งงาน ครบทั้ง 4 หน่วย พร้อมแบบทดสอบครับ http://waizaza.blogspot.com/ อย่าลืมตรวจนะ ครับ ขอบคุณมากครับ
NUMFOM กล่าวว่า...
ครูหนูส่งงานแล้วนะคะ ครูตรวจด้วยนอ น.ส.สายฝน คล้ายเพ็ชร ม.4/9 เลขที่ 43
กรรณิกา จันทร์ปาน กล่าวว่า...
สวัสดีค่ะ นางสาวกรรณิกา จันทร์ปาน ม4/9 เลขที่34 ส่งงานแล้วนะคะ ครบแล้วคร่า เข้าไปดูด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ
e_weed@hotmail.co.th กล่าวว่า...
สวัสดีค่ะ นางสาว กนิษฐา ประยืนยง เลขที่2 ม.4/9 ส่งงานแล้วน่ะค่ะ e_weed@hotmail.co.th
เมธินี นิลโมตน์ กล่าวว่า...
สวัสดีค่ะครูการุณย์ น.ส.เมธินี นิลโมตน์ ชั้นม.4/9 เลขที่ 23 ส่งงานครบแล้วน่ะค่ะ http://maytinee124.blogspot.com/
นภดล บุญเพ็ชร กล่าวว่า...
สวัสดีครับครู ผมนายนภดล บุญเพ็ชร ม.4/9 เลขที่ 29 ส่งงานและแบบทดสอบในหน่วยที่ 1 http://newzazasa.blogspot.com/p/1.html
อุบลวรรณ กล่าวว่า...
สวัสดีค่ะครู นางสาวอุบลวรรณ อินทร์หนู เลขที่ 24 ม.4/9 ส่งงานครบแล้วค่ะ http://cinlovely.blogspot.com/p/1.html
Miss siripun กล่าวว่า...
สวัสดีค่ะครูการุณย์ นางสาวศิริพรรณ พรหมศรี เลขที่ 41 ม.4/9 ส่งงานและแบบทดสอบค่ะ http://misssiripun.blogspot.com/p/1.html
Pet'Z กล่าวว่า...
สวัสดีครับ ครูการุณย์ ผม นายเทียมเพชร ชาตะรัตน์ มาส่งงานทั้ง 4 หน่วยครับ http://nongpet2538.blogspot.com/p/1.html
Pet'Z กล่าวว่า...
สวัสดีครับ ครูการุณย์ ผม นายเทียมเพชร ชาตะรัตน์ เลขที่ 5 มาส่งงานทั้ง 4 หน่วยครับ http://nongpet2538.blogspot.com/p/1.html
วรกาญจน์ กล่าวว่า...
สวัสดีค่ะอาจารย์ นางสาววรกาญจน์ แก้วมณี เลขที่ 39 ม.4/9 ส่งงานครบแล้ว http://kanvampine.blogspot.com/p/1.html
ปุยเจ้าค่ะ^^ กล่าวว่า...
สวัสดีค่ะอาจารย์การุณย์ นางสาวณัฐธิรา แก้วสนั่น ม.4/9 ส่งงานครบแล้วค่ะ http://nattira-naja.blogspot.com/p/1.html
Alfadia Nimad กล่าวว่า...
สวัสดีค่ะอาจารย์ นางสาวอัลฟาเดีย นิมัด ม.4/9 ส่งงานครบแล้วค่ะ http://far2537.blogspot.com/p/1.html
นางสาวธัญธิกา ทองบันดิษฐ กล่าวว่า...
สวัสดีคะอาจารย์ นางสาวธัญธิกา ทองบันดิษฐ เลขที่ 36 ม.4/9 ส่งงานครบแล้วค่ะ http://nongkad.blogspot.com/p/1.html
papanglovetono กล่าวว่า...
สวัสดีค่ะ นางสาวชลิตา สนิทใจ ม.4/9 ส่งงานครบแล้วค่ะ http://papanglovetono.blogspot.com/p/1.html
นายจิรภัทร นาคะ กล่าวว่า...
สวัสดีครับอาจารย์การุณย์ นายจิรภัทร นาคะ เลขที่ 3 ม.4/9 ส่งงานครบแล้วครับ http://jirapatnaka.blogspot.com/p/1.html
ฮาโหล่ย!! กล่าวว่า...
สวัสดีค่ะ อาจารย์ หนูมาส่งงาน ทั้งหมดๆ น.ส. ศศิพิมพ์ ศรีมณี เลขที่ 10 ม. 4/9 http://i-jabatay.blogspot.com/p/1.html ส่งทุกชิ้นเลยนะค่ะอาจารย์ = - =;;
กนกพล ปรีชา กล่าวว่า...
สวัสดีคับ ส่งงานคับอาจารย์ นายกนกพล ปรีชา ม.4/9 เลขที่ 12 ตรวจให้ด้วยคับ http://kanogpol.blogspot.com/2011/02/blog-post_9252.html
jam chik chik oioi กล่าวว่า...
สวัสดีค่ะ นางสาวสุชาวดี เพ็ชรเป็นขวัญ ม.4/9 ส่งงานครบแล้วค่ะ http://jamjangzaza.blogspot.com/p/1.html
นางสาวสหัสเนตร ทองเสน กล่าวว่า...
สวัสดีค่ะ นางสาวสหัสเนตร ทองเสน ม.4/9 ส่งานครบแล้วค่ะ http://sahasnetann.blogspot.com/p/1.html
นายปิยะชาติ ชูมี กล่าวว่า...
สวัสดีครับ นายปิยะชาติ ชูมี ม.4/9 ส่งงานครบแล้วครับ http://joempiyachartwc.blogspot.com/p/1.html
NEW กล่าวว่า...
http://nutta-15.blogspot.com/p/21.html น.ส.ณัฎฐา แก่นสาร ม.4/9 เลขที่ 15 ค่ะ
รณกร เขาทอง กล่าวว่า...
สวัสดีครับ ผมนาย รณกร เขาทอง ม.4/9 เลขที่ 1 ส่งงานครบแล้วครับ http://wwwdeawbaza150.blogspot.com/
ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...
สวัสดีคับบบบบบ กระผม นาย นภดล บุญเพ็ชร ม.4/9 เลขที่ 26 มา ส่ง งาน ครบ หมด ทุก อย่าง แล้ววว น่ะ ครับบบ http://newzazasa.blogspot.com/
นภดล บุญเพ็ชร กล่าวว่า...
สวัสดีคับบบบบบ กระผม นาย นภดล บุญเพ็ชร ม.4/9 เลขที่ 26 มา ส่ง งาน ครบ หมด ทุก อย่าง แล้ววว น่ะ ครับบบ http://newzazasa.blogspot.com/
ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...
อา จารย์ คับบบบ ข้าง บน นั้น เลข ที่ ผิด ผม เลข ที่ 26 คับบบ
กรรณิกา จันทร์ปาน กล่าวว่า...
สวัสดีคร่า นางสาวกรณิกา จันทร์ปาน เลขที่ 34 ส่งงานครบ แล้วคร่า ^^ ....ช่วยตรวจด้วยนะคะ
โสดสิแนว กล่าวว่า...
สวัสดีคร่า น.ส. วีรยา คุ้วงษ์ เลขที่11 ส่งงานครบ แล้วคร่า ^^ ....ช่วยตรวจด้วยนะคะ
นู๋กิ๊กจร้า กล่าวว่า...
สวัสดีคร่า น.ส. ณัฏฐ์นรี เรืองศรี เลขที่36 ส่งงานครบ แล้วคร่า ^^ ....ช่วยตรวจด้วยนะคะ
sia กล่าวว่า...
สวัสดีคร่า น.ส.ภัคหทัย สระทองไล เลขที่41 ส่งงานครบ แล้วคร่า ^^ ....ช่วยตรวจด้วยนะคะ http://sialove2011.blogspot.com/
นายกิตติพจน์ คงเพ็ชรดิษฐ์ กล่าวว่า...
สวัสดีคับบบบบบ กระผม นาย กิตติพจน์ คงเพ็ชรดิษฐ์ ม.4/9 เลขที่ 28 มา ส่ง งาน ครบ หมด ทุก อย่าง แล้ววว น่ะ ครับบบ http://thelordbackza.blogspot.com/
ณัฐพล กล่าวว่า...
สวัสดีคับบบบบบ กระผม นาย ณัฐพล ขวัญประดับ ม.4/9 เลขที่ 25 ผมทำบล็อกอันใหม่มาส่งแล้ว ช่วยตรวจด้วยนะครับ ขอบคุนมากครับ http://nattapolbaza.blogspot.com/
นางสาวกมลชนก ปานก้ง กล่าวว่า...
สวัสดีค่ะอาจารย์ หนูนางสาวกมลชนก ปานก้ง ม.4/9 ส่งงานครบแล้วค่ะ http://kamolchanok07.blogspot.com/p/1-2-3-4.html
กนิษฐา ประยืนยง กล่าวว่า...
สวัสดีค่ะ ดิฉัน นางสาว กนิษฐา ประยืนยง ส่งงานครบแล้วค่ะ

4/10

วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2553
ภาคเรียนที่ 2 นักเรียนม.4/10 ส่งงานที่นี่

67 ความคิดเห็น:


InDiiz กล่าวว่า...
http://indiizz.blogspot.com/2010/11/blog-post.html นาย ธนัท วันวิน ม.4/10 เลขที่ 18
Nufai-BFC กล่าวว่า...
http://bfc-faiza.blogspot.com/p/1.html เสร็จแล้วค่ะอาจารย์ค่ะ มันไม่ยากเลยคร๊ะ น.ส.ภัทรวรรณ พูลสวัสดิ์ ม.4/10 เลขที่ 13 คร๊า
karoon กล่าวว่า...
ตรวจแล้วครับ
จุฑามาศ ราชบุรี กล่าวว่า...
นางสาว จุฑามาศ ราชบุรี ม.4/10 เลขที่ 15 นี่คือลิงค์ http://ton-or191.blogspot.com/2010/12/2-31222-1.html
FRANK กล่าวว่า...
http://frangza-nf.blogspot.com/2010/12/1.html สนุกดีคับอาจารย์ ตรวจให้ด้วยนะคับ นาย วิญญู จิโรภาส ม.4/10 เลขที่ 8 คับบ ครูคับ ข้อสอบทำ 3 ชุด ไช่มั้ยคับ ?
karoon กล่าวว่า...
ตรวจของจุฑามาศ ไม่ได้สร้างหน้าใหม่เลยนี่ครับ แบบทดสอบให้เข้าไปแก้เวลาสอบให้ใส่สัก 30 นาทีนะครับ ตรวจของวิญญ จิโรภาส ทำได้ดีแล้วครับ แต่ว่านำรูปเพื่อน ๆไปโชว์ในส่วนเนื้อหา มันทำให้ดูไม่ดี เสียคะแนนไปนิดหนึ่งนะ หรือว่าจะนำรูปออกก็แจ้งให้ทราบด้วยนะครับ
FRANK กล่าวว่า...
http://frangza-nf.blogspot.com/2010/12/1.html ผมนำรูปออกเรียบร้อยแล้วคับ แล้วแก้ไขให้สวยงามและดีกว่าเดิมแล้วด้วย แก้คะแนนให้ด้วยนะคับคุนครู karoon. วิญญู จิโรภาส ม.4/10 เลขที่ 8
NuBam กล่าวว่า...
เสร็จแล้วค่ะ...ครูรุณ http://mc-bam.blogspot.com/p/2-1.html น.ส.กรวรรณ สุวรรโณ เลขที่ 21 คร๊ะ
Nufai-BFC กล่าวว่า...
แก้ไขลิงค์แบบทดสอบแล้วค่ะอาจารย์รุณ http://bfc-faiza.blogspot.com/p/1.html น.ส.ภัทรวรรณ พูลสวัสดิ์ เลขที่ 13
NuBam กล่าวว่า...
บทความนี้ถูกลบโดยผู้เขียน
NuBam กล่าวว่า...
ครูรุณคร๊ะแก้ไขลิงค์แบบทดสอบเรียบร้อยแล้วค่ะ http://mc-bam.blogspot.com/p/2-1.html น.ส.กรวรรณ สุวรรโณ เลขที่ 21
karoon กล่าวว่า...
ตรวจให้เรียบร้อยแล้วครับ
ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...
เรียน...ครูรุณ ส่งบล็อกก่อนน่ะค่ะ ส่งคำถามไม่เป็นค่ะ ไว้ค่อยมาส่งคำถามวันหลังน่ะค่ะ ง่วงนอนเเล้ว ขอตัวไปนอนก่อนค่ะ ฝันดีน่ะค่ะ บาบ
AM-KEWW กล่าวว่า...
http://www.blogger.com/profile/04352317602868029650 นางสาว เกวลี ไชยสาลี เลขที่ 2
piyathida กล่าวว่า...
http://bestmissyou.blogspot.com/p/2.html นางสาว ปิยธิดา ศรีริรัตน์ เลขที่ 35
FRANK กล่าวว่า...
http://frangza-nf.blogspot.com/p/2.html ครูการุนย์คับ งานที่ส่งไปทั้งหมด 4 หน่วยย ครบแล้วว ข้อสอบ exam ยังไม่เรียบร้อย เด่วอีก 1-2วัน จะส่งข้อสอบนะคับบ นาย วิญญู จิโรภาส ม.4/10 เลขที่ 8
PROFRAN กล่าวว่า...
ครูลองไปตรวจของ น.ส ยุวดี จันทร์มะณี เลขที่39 ข้อสอบกำลังทำค่ะผิดพลาดเเจ้งด่วน
BoatSu กล่าวว่า...
http://suchabodeetong.blogspot.com/2011/02/blog-post_07.html นางสาว สุชาบดี ทองมา เลขที่ 44 ม.4/10 ค่ะ
AM-KEWW กล่าวว่า...
http://chaisalee.blogspot.com/p/4.html นางสาว เกวลี ไชยสาลี เลขที่ 1 ม. 4/10
jirawan กล่าวว่า...
นางสาวจิราวรรณ อินทวงศ์ค่ะ เลขที่ 25 ม.4/10 ค่ะ มาส่งนะคะ =))' http://k-linggggg.blogspot.com/
PROFRAN กล่าวว่า...
http://fannyzaza.blogspot.com/ น.ส. ยุวดี จันทรืมะณี เลขที่ในห้อง40ของครูการุณย์39 เบฝึกหัดก็เสร็จเเล้วค่ะ หนูพยายามเต็มที่ที่สุดค่ะ ไปก่อนนะค่ะ สวัสดีค่ะ
nownow กล่าวว่า...
น.ส ชนนิกานต์ พูลเเก้ว เลขที่ 28 http://nowniw.blogspot.com/
PURE กล่าวว่า...
สวัสดีค่ะ น ส กุลจิรา เเสงสุริยันต์ เลขที่ 23 http://bakpeem.blogspot.com/
SAMILLZZ กล่าวว่า...
นใส ณภัทร ไชยภักดี ส่งงานค่ะ ครบเเล้ว http://samillzza.blogspot.com/p/2.html
yolyyoly กล่าวว่า...
สวัสดีค่ะ อาจาร หนูชือ ศริพร ศรีกรุโน เลขที่ 42 พร้อมเเบฝึกหีด http://yolyzaza.blogspot.com/p/1_10.html
TONNOR กล่าวว่า...
สวัสดีค่ะอาจารย์ ชื่อน.ส. จุฑามาศ ราชบุรี เลขที่16 ค่ะ เเบบฝึกหัดเเละงานเสร็จเรียบ100เเล้วค่ะ รู้สึกบายใจค่ะ
TONNOR กล่าวว่า...
สวัสดีค่ะอาจารย์ ชื่อน.ส. จุฑามาศ ราชบุรี เลขที่16 ค่ะ เเบบฝึกหัดเเละงานเสร็จเรียบ100เเล้วค่ะ รู้สึกบายใจค่ะ http://tonzzorr.blogspot.com/p/2_10.html ลืมลิงค์
Papatchaya Aorair กล่าวว่า...
ส่งบล็อกค้ะ คุณครู นางสาว ปภัสชญา เพ็ชรชำลิ เลขที่ 33 ครูค่ะช่วยตรวจสอบเลขที่กะชื่อว่าตรงกันไหมหั้ยหนูด้วยน่ะค่ะ เด๋วแบบฝึกหัดจะทำตามมาทีหลังค่ะ
Armarisa กล่าวว่า...
นางสาว อามาริษา ทองฉีด เลขที่ 47
ธนาภา สุขสุวรรณ 4/10 กล่าวว่า...
บล๊อกและแบบทดสอบเสร็จแล้วค่ะ น.ส. ธนาภา สุขสุวรรณ เลขที่ 31 ค่ะ http://fuse-wc31.blogspot.com/p/4.html
Papatchaya Aorair กล่าวว่า...
ครูค่ะ หนูลืมหั้ย ลิงคฺค้ะ http://papatchayaaorair.blogspot.com/
Saimai Atirach กล่าวว่า...
สวัสดีค่ะดิฉัน น.ส. สายใหม่ อธิราช เลขที่ 42 ดิฉันได้ส่งบล็อกแล้วนะค่ะ แต่ไม่ทราบว่าถูกหรือเปล่ายังไงก็ตรวจด้วยนะค่ะ http://pam-nalove.blogspot.com/
กานติมา ทัศวา กล่าวว่า...
นางสาว กานติมา ทัศวา ค่ะ เลขที่ 9 ม.4/10 ค่ะ http://mookkie44.blogspot.com/
Alice Gaga กล่าวว่า...
นางสาว พฤกษา นาพุทธา เลขที่ 11 ม.4/10 ค่ะ http://pruksa-nokaw.blogspot.com/p/3.html ส่งครบแล้วค่ะ
Biwty-zom กล่าวว่า...
นางสาว นิชรัตน์ นิลวิเชียร เลขที่ 30 ม.4/10 ค่ะ http://nitcharat-biwty.blogspot.com/ ส่งครบแล้ว ค่ะ
The Bella กล่าวว่า...
นาย ธนากร สังศิลปเลิศ เลขที่ 19 ม.4/10 http://antybella.blogspot.com/ ส่งครบแล้วคับ
Gee-กี้ กล่าวว่า...
อาจารย์เสร็จแล้วค่ะ http://giegie-kaka.blogspot.com/ น.ส.อาทิตย์ธันวา ทองมณี เลขที่ 14 ค่ะ
PRIM กล่าวว่า...
อาจารย์ค่ะ นางสาว มนันยา หมวงเพ็ง เลขที่ 37 http://manunya-prim.blogspot.com/
jirawan กล่าวว่า...
นางสาว จิรวรรณ อินทวงศ์ เลขที่ 25 ค่ะ ม.4/10 http://k-linggggg.blogsp ot.com/p/15-24-15-2_12.html ส่งงานครบแล้วค่ะ .
ลูกปลา กล่าวว่า...
เสร็จแล้วค่ะ http://nooloopla.blogspot.com/ น.ส.สินีนาฎ สุวรรณโณ เลขที่ 43 ค่ะ
rita กล่าวว่า...
http://rita-apple-rita.blogspot.com/p/21.html น.ส.โฉมชบา จิตต์ดำริ เลขที่ 26 ค่ะ
ณ๊องเฟินฟี่ กล่าวว่า...
http://fernzajiraporn.blogspot.com/p/2.html น.ส.จิราพร ดวงจักร์ เลขที่ 24 ค่ะ
FRANK กล่าวว่า...
ครูคับ ผมอยากจะขอแก้คะแนนข้อสอบหน่อยคับ ช่วยลบคะแนนอันเก่าให้ผมหน่อยนะคับ วิญญู จิโรภาส เลขที่ 8
Manchusorn กล่าวว่า...
สวัสดีค่ะ นางสาวมัญชุสร โชติทิ่งช่วง ม.4/10 ส่งงานครบแล้วค่ะ
InDiiz กล่าวว่า...
บทความนี้ถูกลบโดยผู้เขียน
InDiiz กล่าวว่า...
สวัสดีครับ นายธนัท วันวิน ม.4/10 เลขที่ 18 นี้ลิ้งก์ครับ http://indiizz.blogspot.com/ ส่งงานครบแล้วครับ
peem กล่าวว่า...
ส่งงานค่ะอาจารย์ น.ส.ภัทรณิช พราหมณ์คณาจารย์ เลขที่37 ชั้นม.4/10 http://peemmzaza.blogspot.com/
auy07 กล่าวว่า...
http://auynoi.blogspot.com/p/21.html นส.อัจฉราภรณ์ แสงงาม เลขที่ 7 ค่ะ
pakkad กล่าวว่า...
เสร็จแล้วค่ะ น.ส. ศิรภัสสร ทองคำ เลขที่ 40 ม.4/10 http://pakkad-lovelyhyuna.blogspot.com/p/blog-page_14.html
Tik-Love... กล่าวว่า...
ส่งงานค่ะอาจารย์การุณย์ น.ส.วรรณิดา สุวรรณมณี เลขที่17 ม.4/10 http://wannida2010.blogspot.com/2011/02/blog-post_1194.html
♥ ณ๊องลิง♥W.C กล่าวว่า...
http://peepore.blogspot.com/p/21.html น.ส.ฐาณิชญาณ์ มาศเมฆ เลขที่ 28 ค่ะ
Aunyong กล่าวว่า...
http://aunyong-aunyong.blogspot.com/p/21.html นาย พลวัฒน์ คงกูล เลขที่ 20 ครับ
jirawan กล่าวว่า...
มาส่งใหม่ค่ะ ทั้ง 4 หน่วย ครบแล้วค่ะ ลิงค์ http://k-linggggg.blogspot.com/ อาจารย์ หน่วยมันเรียงมัว หน่อยน่ะค่ะ - หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 " 2 " 4 " 1 นางสาวจิราวรรณ อินทวงศ์ เลขที่ 25 ค่ะ ตรวจให้ด้วยค่ะ
mam กล่าวว่า...
http://mamandb.blogspot.com นางสาว เสาวลักษณ์ แท่นสวรรณ ม.4/10 เลขที่12
ใบเตย กล่าวว่า...
นางสาว ศุภางศิลป์ โชติรัตน์ เลขที่ 46 ม.4/10 http://manggogirls.blogspot.com/p/1.html
bakkble กล่าวว่า...
ผมมาส่งงานครับ 4หน่วยคับ ตรวจด้วยนะคับ นายกษิเดช หอมอุทัย เลขที่6 ม4/10 http://bailblezzzz.blogspot.com/
frennnnnnnnnnn กล่าวว่า...
ชื่อน.ส. จันจิรา เกื้อวงศ์ เลขที่22 มาส่งงานค่ะ ม4/10 http://feannananikhj.blogspot.com/
balllzz กล่าวว่า...
สวัสดีคับครู ดีจัยมากคับ ทำเสร็จเเล้ว ผม นาย ชัชพงศ์ บริรักษ์ เลขที่ 4 ม4/10 http://balllzziil.blogspot.com/
nonnnnnyill กล่าวว่า...
สวัสดีคับ ขอบคุณคับที่ให้โอกาสส่งอีก ชื่อ นายณัฐวีร์ ศรีเมือง เลขที่17 ม4/10 http://nonillzza.blogspot.com/ ขอคะเเนนด้วยคับ ไปล่ะคับ ฝันดี
ศุภางศิลป์ โชติรัตน์ กล่าวว่า...
นางสาว ศุภางศิลป์ โชติรัตน์ เลขที่46 ม.4/10 http://www.blogger.com/home?pli=1
mam กล่าวว่า...
คุณครูค่ะเมื่อวานหนูไม่มาโรงเรียน หนูเลยยังไม่ได้บอก lernning logเลย งั้นหนูบอกเลยนะคะ lernning log ได้12ค่ะ ฝากครูลงคะเเนนด้วยนะคะ (ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ) http://mamandb.blogspot.com/2011/02/1.html
ÞÂT۪۫۰ กล่าวว่า...
นางสาวปัทมพร ปั้นเหน่งเพชร์ เลขที่ 10 ค่ะ มาส่งแล้วน่ะค่ะ http://pattinum.blogspot.com/ ครบทั้ง 4 หน่วยการเรียนรู้แล้วค่ะ อาจารย์ ตรวจให้ด้วยน่ะค่ะ ขอบคุณค่ะ
POPPULATION กล่าวว่า...
ครูคะ นางสาวสุวิมล ประวีณไว เลขที่ 46(ไม่เเน่จัยเรื่องเลขที่) ส่งงานเเล้วคร๊าที่ http://skylight-pop.blogspot.com/2011/02/1.htmlตรวจด้วยนะคะ ขอบคุณคะ
พิลาศลักษณ์ เพ็ชรพันธ์ กล่าวว่า...
ครูคะพิลาศลักษณ์เพ็ชรพันธ์ เลขที่ใหม่35 เลขที่เก่า36 ส่งงานครบแล้วนะคะช้าไปหน่อยงมทำสุ่มๆอยู่ตั้งนานได้เพื่อนช่วย คะhttp://pilasluknay.blogspot.com/p/blog-page.html
Tik-Love... กล่าวว่า...
น.ส.วรรณิดา สุวรรณมณี เลขที่ 17 ส่งงานช้าไปหน่อยเเต่ขอให้คุณครูช่วยตรวจ ที่http://wannida2010.blogspot.com/2011/02/blog-post.html ขอบคณค่ะ เพราะหนูส่งไม่เป็น่ะคะ
BoatSu กล่าวว่า...
http://suchabodeetong.blogspot.com/p/2-4.html นางสาว สุชาบดี ทองมา ม. 4/10 เลขที่ 44
ชานน เย็นวิเศษ กล่าวว่า...
ส่ง งาน ครับ http://chanonyenvised.blogspot.com/ นาย ชานน เย็นวิเศษ ม.4/10 เลขที่5

 

4/11

วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2553
ภาคเรียนที่ 2 นักเรียนม.4/11 ส่งงานที่นี่

44 ความคิดเห็น:


AnN 4/11 กล่าวว่า...
อ่ะฮ๊าา สวัสดีค่ะครูการุณย์ งานชิ้นแรกเรียบร้อยแร้วค่ะ นางสาวจิระภา เภ่าเวช ม.4/11 เลขที่27 (่jirapalim.blogspot.com) ก่อนใครเลยน่ะค่ะ ฮ่าๆๆๆๆๆๆ
โสรยา กล่าวว่า...
สวัสดีค่ะ อาจารย์หนูส่งคนที่สองเรยนะ ไม่รู้ว่าถูกหรือป่าว อาจารย์ลองไปตวรจดูนะค่ะ นางสาวโสรยา นุ่นทองหยู ม 4 / 11 เลขที่ 14 http://soraya-8122537.blogspot.com/2010/10/blog-post.html ให้แก้ไขตรงไหนบอกได้นะค่ะ
Namfon กล่าวว่า...
สวัสดีค่ะ นางสาวน้ำฝน ร่วมแก้ว ชั้น ม.4/11 เลขที่ 44 ส่งงานแล้วค่ะ ตรวจที่ http://fon-namphon.blogspot.com
ปิยภรณ์ กล่าวว่า...
สวัสดีค่ะ อาจารย์ ดิฉัน นางสาว ปิยภรณ์ ไชยกายุต ชั้นม.4/11 เลขที่ 46 ส่งงานชิ้นที่ 1 แล้วค่ะ ตรวจงานที่ http://t-uk2537.blogspot.com
อโรชา กล่าวว่า...
สวัสดีค่ะ อโรชา นาถประดิษฐ์ ม.4/11 เลขที่50 ส่งงานชิ้นที่ 1 แล้วค่ะ ตรวจงานที่ http://arocha-50.blogspot.com/
อโรชา กล่าวว่า...
สวัสดีค่ะ อโรชา นาถประดิษฐ์ ม.4/11 เลขที่50 ส่งงานชิ้นที่ 1 พร้อมแบบทดสอบ แล้วค่ะ ตรวจงานที่ http://arocha-50.blogspot.com/
AnN 4/11 กล่าวว่า...
อาจารย์ หนูไปปรับปรุงมาแล้วน่ะค่ะ แต่ไม่รู้ว่ามันถูกมั้ย ? ส่งค่ะ >> jirapalim.blogspot.com ขอบคุณค่ะ
ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...
อาจารย์ค่ะหนูน.ส กนกทิพย์ แซ่ฉั่ว เลขที่ 26 ม.4/11 ได้ทำงานพร้อมทั้งแบบทดสอบ10ข้อเสร็จแร้วค่ะ www.kanoktip-za.blogspot.com
karoon กล่าวว่า...
ตรวจแล้วถูกบ้าง ทำไ่ม่ถูกบ้าง
นายธวัชชัย อนันต์ กล่าวว่า...
สวัสดีคับ อาจารย์ผมธวัชชัย อนันต์ เลขที่ 16 ม.4/11 ได้ทำงานชิ้นแรกเสร็จแล้ว พร้อมแบบทดสอบ **ลองตรวจดูนะคร้าบว่าถูกมั้ย http://noomtawatchai.blogspot.com/
นายธวัชชัย อนันต์ กล่าวว่า...
สวัสดีคับ อาจารย์ผมธวัชชัย อนันต์ เลขที่ 16 ม.4/11 ได้ทำงานชิ้นแรกเสร็จแล้ว พร้อมแบบทดสอบ **ลองตรวจดูนะคร้าบว่าถูกมั้ย(ทำครั้งที่ 2) http://noomtawatchai.blogspot.com/
lookgade กล่าวว่า...
สวัสดีค่ะ หนู น.ส.พรศิริ จันทรคล้าย เลขที่9 ม.4/11 ทำงานเสร็จแล้วค่ะ พร้อมแบบทดสอบ ถูกผิดอย่างไรช่วยบอกด้วยนะค่ะจะได้ทำการแก้ไข ตรวจได้ที่ http//lookgade-ponsiri.blogspot.com
พิชญ กล่าวว่า...
สวัสดีครับ นายพิชญ ผลพฤกษ์ไพร เลขที่ 34 ส่งงานชิ้นที่ 1 ครับ ขอบคุณคับ
พิชญ กล่าวว่า...
http://pitchayakid.blogspot.com/p/2-1.html นี่ลิงค์ผมครับ
พิชญ กล่าวว่า...
สวัสดีครับ นายพิชญ ผลพฤกษ์ไพร เลขที่ 34 ทำงานครบทุกชิ้นแล้วนะครับ http://pitchayakid.blogspot.com/p/2-1.html
อโรชา กล่าวว่า...
สวัสดีค่ะ อโรชา นาถประดิษฐ์ ม.4/11 เลขที่50 ส่งงานชิ้นที่ 1 พร้อมแบบทดสอบ ใหม่แล้วค่ะ ตรวจงานที่ http://arocha-50.blogspot.com/
ปณิตา กล่าวว่า...
บทความนี้ถูกลบโดยผู้เขียน
ปณิตา กล่าวว่า...
สวัสดีค่ะ ปณิตา วิจิตรโสภา ม.4/11 เลขที่45 ทำงานเสร็จแล้วค่ะ http://panita358.blogspot.com/p/2-1.html
Namtan กล่าวว่า...
สวัสดีคะครูการุณย์ หนู น.ส.ปาลิตา จิระสุนทร ม.4/11 เลขที่ 23 ส่งงานทั้ง 3 หน่วยคะ http://namtan-sa.blogspot.com/
Benz กล่าวว่า...
เพชรแท้ กล่าวว่า สวัสดีค่ะอาจารย์การุณย์ หนู นางสาว เพชรแท้ วรรณพงศ์ ม.4/11 เลขที่ 11 หนูส่งงานทั้ง3ชิ้นค่ะ http://pattae22.blogspot.com/
กมลชนก กล่าวว่า...
สวัสดีค่ะ หนูนางสาว กมลชนก พูลภักดี ม.4/11 เลขที่6 ทำงานเสร็จแล้วค่ะ ตรวจได้ที่ http://yoko2538.blogspot.com/
AnN 4/11 กล่าวว่า...
อาจารย์ๆๆ หนูทำงานเส็ดแล้วเน้ออข้อสอบอะไรก็ไปสอบแล้ว ตรวจจค่าาาาา http://jirapalim.blogspot.com
ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...
สวัสดีคับอาจารย์ ผมทำแบบทดสอบทั้ง6ชุดเสร็จแล้วนะคับ (ยากสุดๆ)คราวหน้าของ่ายๆนะคับ
นายธวัชชัย อนันต์ กล่าวว่า...
สวัสดีคับอาจารย์ ผมทำแบบทดสอบทั้ง6ชุดเสร็จแล้วนะคับ (ยากสุดๆ)คราวหน้าของ่ายๆนะคับ http://noomtawatchai.blogspot.com/
supawadee กล่าวว่า...
สวัสดีค่ะอาจารย์ หนูทำงานเสร็จแล้วข้อสอบ 6 ชุดก็ทำเสร็จแล้ว แต่ครูยังไม่แก้ให้ ครูเข้าไปแก้ให้หนูด้วยนะค่ะขอบคุณค่ะ http://crem-supawadee.blogspot.com
Supawadee กล่าวว่า...
สวัสดีค่ะอาจารย์ หนูทำงานเสร็จแล้วข้อสอบ 6 ชุดก็ทำเสร็จแล้ว แต่ครูยังไม่แก้ให้ ครูเข้าไปแก้ให้หนูด้วยนะค่ะขอบคุณค่ะ http://crem-supawadee.blogspot.com
นฏกร กล่าวว่า...
สวัสดีค่ะ หนูทำงานเสร็จแล้วนะคะ แต่สงลิงค์ข้อสอบไม่ได้ และทำแบบทดสอบเสร็จแล้วนะคะทั้ง6ชุด
r natwara กล่าวว่า...
สวัสดีคะอาจารย์หนูทำงานเสร็จแล้วน๊าค๊ะ หนูนางสาวณัฐวรา มานะชำนิ ชั้นม.4/11 เลฃที่42 เข้าไปตรวจงานได้เลยคะที่ http://r-sweet57b.blogspot.com/
AnN 4/11 กล่าวว่า...
อาจารย์ๆๆ หนูทำงานมาใหม่เน้ออ ตรวจให้ด้วยน่ะค่ะ เมื่อกี้ลืมทำไปสามอัน jirapalim.blogspot.com
โสรยา กล่าวว่า...
สวัสดีค่ะ อาจารย์ หนูนางสาวโสรยา นุ่นทองหยู น่ะค่ะ หนูมาส่งงานน่ะ บางหน่วยมันไม่มีรูปน่ะค่ะอาจารย์ ก๊อบแร้ววางไม่ได้ ทำได้แค่นี้แหละค่ะ T^T ข้อสอบรัย หนูไปทำหมดแร้สร่ะ สร้างข้อสอบแล้วด้วย ตรวจค่าาาาาาาาาาาาา >> http://soraya-8122537.blogspot.com
ภัทรมณี แก้วจันทร์ กล่าวว่า...
สวัสดีค่ะอาจารย์ น.ส.ภัทรมณี แก้วจันทร์ เลขที่47 ม.4/11 ทำงานครบหมดทุกชิ้นแล้วค่ะ -เพิ่มหน้าblogเรื่องกฏหมาย(อยู่มุมบนสุดด้านขวา) -สร้างข้อสอบออนไลน์10ข้อ -ข้อสอบ6ชุดและบุคคลสำคัญ ตรวจงานได้ที่http://www.k-kook.blogspot.com/
Ferniiiz กล่าวว่า...
สวัสดีคะครูการุณย์ หนู น.ส.พัชรียา แก้วลอย ม.4/11 เลขที่ 25 ส่งงานทั้ง 3 ชิ้นคะ นี่ลิงค์ http://mushi-fern.blogspot.com/p/2.html
สุพัตรา ชลแดง กล่าวว่า...
สวัสดีคะครูการุณย์ หนู น.ส.สุพัตรา ชลแดง ม.4/11 เลขที่ 48 ทำงานครบหมดทุกชิ้นแล้วค่ะ -เพิ่มหน้าblogเรื่องกฏหมาย(อยู่มุมบนสุดด้านขวา) ตรวจงานได้ที่ http://newlovecw.blogspot.com
LATI ....,!! กล่าวว่า...
สวัสดีตอนดึกๆค่ะ ครูการุณย์ - -~~ นส.ฬติ กันตะปีติ ม.4/11 เลขที่ 21 มาส่งงานค่ะ ทำครบหมดแล้ว แบบทดสอบ 6 ชุดทำแล้วนะคะ ลิ้งค์ค่ะ >> http://latikantapeeti.blogspot.com
#May13+1=0# กล่าวว่า...
อาจารย์ค่ะ ส่งงานคะ นางสาววิมลสิริ คงลำธาร เลขที่12 ม.4/11ค่ะ http://vimonsirisj.blogspot.com/ อย่าลืมไปตรวจด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ
ธัญลักษณ์ กล่าวว่า...
ดีค่าอาจารย์การุณย์ หนู นางสาวธัญลักษณ์ อุปมาต์ ม.4/11 เลขที่28 มาส่งงานค่ะ ^^ แต่เดี๋ยวหนูจะเตชจ้าไปทำข้อสอบน่ะค่ะ ตอนนี้ขอส่งงานในบล็อกก่อนน ตรวจด้วยน่ะคะ si-za.blogspot.com ค่ะ
BOOM กล่าวว่า...
อาจารย์มาส่งงานคับ เสร้จและงับ นาย ชนกชนม์ มีชัย ม.4/11 เลขที่31 http://pirawc-boom.blogspot.com/ ตรวจด้วยนะอาจารย์ พึ่งทามเสร็จงับ
โซดาหว๋านน กล่าวว่า...
อาจารย์การุณย์ ผม นาย พัทธดนย์ พลภักดี เลขที่36 ม.4/11 ทำงานครบทั้ง4อย่างแล้วครับ ช่วยตรวจที่ http://pattadonsodawan.blogspot.com/p/4.html ขอโทดนะครับที่ส่งช้า
Mew Tingtong. กล่าวว่า...
อาจารย์ขาาา + มาส่งงานคะช้าไปหน่อยนะคะ ขอโทษษษษษจริงๆคะๆๆ T^T นางสาว ฐิตาภา รุกขเสรณีย์นะคะ ม.4/11 เลขที่ 22 คะ http://mewtingtongsoodsood.blogspot.com/ หนูทำข้อสอบ 6 ชุดเสร็จแล้วนะคะ ; D ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยคะ
wetika buayai กล่าวว่า...
สวัสดีค่ะอาจารย์การุณย์ หนูมาส่งงานค่ะ อาจารย์เข้าไปตรวจได้ที่ http://pailovelypink.blogspot.com/ เลยน่ะค่ะ นางสาว เวธิกา บัวใหญ่ เลขที่ 19 ม. 4/11
น.ส เอมอร แก้วจันทร์ กล่าวว่า...
สวัสดีค่ะครูการุณย์ หนู เอมอร แก้วจันทร์น่ะค่ะ เลขที่ 20 ม. 4/11 ครูตรวจงานหนูได้เลยที่ http://lovefonlovepooh.blogspot.com ได้เลยค่ะ
BOOM กล่าวว่า...
อาจารย์คับ นายชนกชนม์ มีชัย มาส่งแบบทดสอบเพิ่มคับ ช่วยตรวจด้วยงับๆ
BOOM กล่าวว่า...
อาจารย์คับ นายชนกชนม์ มีชัย มาส่งแบบทดสอบเพิ่มคับ ช่วยตรวจด้วยงับๆ http://pirawc-boom.blogspot.com/
ทักษพร กล่าวว่า...
สวัสดีค่ะ อ.การุณย์ หนูนางสาวทักษพร เอียดเพชรมาส่งงานค่ะ http://jjj2june.blogspot.com/ ช่วตรวจด้วยค่ะ

 

 

4/12

วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2553


 


ภาคเรียนที่ 2 นักเรียนม.4/12 ส่งงานที่นี่

69 ความคิดเห็น:


Pearry กล่าวว่า...
สวัสดีค่ะ ส่งงานค่ะ ของ นางสาว กมลพรรณ กะราลัย เลขที่ 16 ม.4/12 http://wwwpearry-motto.blogspot.com/
karoon กล่าวว่า...
ข้อสอบของหนูอยู่ไหนครับ ตรวจแล้วมันเข้าไปที่ข้อสอบของครูครับ ยังไม่ถูกครับ แก้ไขใหม่นะ
Pearry กล่าวว่า...
ข้สอบของหนูอยู่ข้างล่าง ที่มีรูปการ์ตูนน่ารักๆ ลองคลิกดูน่ะค่ะ รหัส P123
karoon กล่าวว่า...
มันเข้าข้อสอบครูหรือเปล่าครับหนู ข้อสอบที่หนูสร้างเองนะครับ 10 ข้อ ไม่ต้องใส่รหัสนะครับ
chaweewan กล่าวว่า...
ส่งงานคะอาจารย์ ฉวีวรรณ อินทสุวรรณ์ www.chaweewan-chaweewan.blogspot.com
chaweewan กล่าวว่า...
ของหนูมีแต่เนื้อหา แต่ข้อสอบยังไม่เสร็จ
tidarat กล่าวว่า...
ส่งงานคะอาจารย์ น.ส.ธิดารัตน์ สุขสมบูรณ์ เลขที่ 9 http://siny-lovegun.blogspot.com ข้อสอบใช้เรื่องกฏหมายใช้มั้ยค่ะ แต่ลิงก์มาไม่ได้ค่ะ
ณฐินี แก้วสวัสดิ์ กล่าวว่า...
อาจารย์ส่งงานค่ะ นางสาว ณฐินี แก้วสวัสดิ์ ม .4/12 เลขที่ 36 _________________________________ อาจารย์ !! หนูใส่เนื้อหาในหน้า 2 ไม่เป็น ใส่ไว้ในหน้าเเรกก่อนนะคะ
เกิ้ล กล่าวว่า...
สวัสดีค่ะ น.ส.พัณณิตา แก้วมณี เลขที่ 7 ม.4/12 ส่งงานค่ะ http://www.singkle.blogspot.com/ แบบทดสอบจะตามมาภายหลังนะค่ะ ขอบคุณค่ะ
Pure:-) กล่าวว่า...
ส่งงานค่ะอาจารย์ น.ส.กมลลักษณ์ หนูหมื่น ม.4/12 เลขที่ 26 http://purezaoopz.blogspot.com แบบทดสอบจะตามมาภายหลังเช่นกันค่ะ ขอบคุนค่ะอาจารย์
สุประวีณ์ กล่าวว่า...
http://iioomintooii.blogspot.com/ ส่งงานค่ะ เหลือแบบฝึกค้ะ (ยากมาก) TT สุประวีณ์ จันเกิด ม.4/12 เลขที่ 4 ค้ะ
sarun kongjun กล่าวว่า...
http://aobza007.blogspot.com/ ส่งงานแล้ว เหลือแบบฝึกหัด ศรัณย์ คงจันทร์ ม.4/12 เลขที่15ครับ^^
❀ ณ๊องลิง ❀ กล่าวว่า...
http://newziiza.blogspot.com/ น.ส.นริศราฉุ้นประดับเลขที่38ม.4/12 งานเทอม2นะค่ะ เเบบฝึกหัดจะตามมาทีหลังนะค่ะขอบคุนค่ะ
Fangiiz กล่าวว่า...
ส่งงานแล้วค่ะ เหลือแบบฝึกหัดค่ะ :) นางสาว นัสรา แตมามุ ม. 4/12 เลขที่ 39 ค่ะ >.< http://fungfang.blogspot.com/
Kantapong กล่าวว่า...
นายกัณตพงศ์ โชติธรรมโม ม.4/12 เลขที่ 13 บล็อกเสร็จเเล้วครับ เหลือแต่ทำข้อสอบครับ http://kanta-forstudy.blogspot.com/
MicMill กล่าวว่า...
http://micmill555555.blogspot.com/ ส่งงานเเล้วนะค๊ะเดี๋ยวข้อสอบจะตามมาทีหลังค๊ะ - นางสาว อภิษฐา ผอมนะ ม.4/12เลขที่ 44 ค๊ะ ๆ
sarun kongjun กล่าวว่า...
http://aobza007.blogspot.com/ ส่งงานเเล้วนะครับเดี๋ยวข้อสอบจะตามมาทีหลังครับ ศรัณย์ คงจันทร์ ม.4/12 เลขที่15ครับ^^
chaweewan กล่าวว่า...
ดิฉัน ชื่อ นางสาว ฉวีวรรณ อินทสุวรรณ์ เลขที่ 31 สี่ ทับ สิบสอง blog เสร็จแล้วคะ แบบฝึกหัดที่เก็บคะเเนนยังไม่เสร็จ http://chaweewan-chaweewan.blogspot.
สุประวีณ์ กล่าวว่า...
http://iioomintooii.blogspot.com/ เส็ดหมดแล้วขะ ! เนื้อหา + แบบฝึกหัด สุประวีณ์ จันเกิด เลขที่ 4 ค้ะ
ณฐินี แก้วสวัสดิ์ กล่าวว่า...
http://nathinee34.blogspot.com/ เสร็จหมดเเล้วนะคะ -เนื้อหา 4 หน่วย -แบบฝึกหัด -สอบ 6 หน่วย นางสาวณฐินี แก้วสวัสดิ์ เลขที่ 36 ค่ะ
❀ ณ๊องลิง ❀ กล่าวว่า...
http://newziiza.blogspot.com/ นางสาว นริศรา ฉุ้นประดับ เลขที่ 38 ม.4/12 ค่ะ - เนื้อหา4หน่วย เสร็จหมดเเล้วค่ะ >< - เเบบฝึกหัด +
Fangiiz กล่าวว่า...
http://fungfang.blogspot.com/ นางสาว นัสรา แตมามุ >.< ม.4/12 เลขที่ 39 - แบบฝึกหัดเสร็จแล้วค่ะ ๆ - เนื้อหาหน่วยที่ 4 ก็เสร็จแล้วค่ะ ๆ
chaweewan กล่าวว่า...
นางสาว ฉวีวรรรณ อินทสุวรรณ์ แบบทดสอบของอาจารย์ 6 หน่วยเสร็จแล้วคะ ทุกอย่างครบ เหลือแต่ความสวยงามคะ
Pearry กล่าวว่า...
นางสาว กมลพรรณ กะราลัย เนื้อหาทั้ง 4 หน่วยเสร็จหมดแล้วค่ะ
Pearry กล่าวว่า...
และทำแบบฝึกหัดแล้วค่ะ
❀ ณ๊องลิง ❀ กล่าวว่า...
น.ส.นริศรา ฉุ้นประดับ เลขที่ 38 ม.4/12 'เเบบทดสอบ 6 วิชา เสร็จเรียบร้อยเเล้วค่ะ ได้ทำครบทุกชิ้นงานเเล้วด้วย เหลือเเต่รอส่งคิดวิเคราะห์ของอาจารย์อย่างเดียวเลย . ขอบคุนค่ะ
tidarat กล่าวว่า...
นางสาวธิดารัตน์ สุขสมบูรณ์ เลขที่ 9 ทำงานครบทุกอย่างแล้วน่ะค่ะ เข้ามาดูได้ที่ http://siny-love gun.blogspot.com
Fangiiz กล่าวว่า...
นางสาว นัสรา แตมามุ ม.4/12 เลขที่ 39 >'< ทำแบบทดสอบ 6 ชุด เสร็จแล้วค่ะ แบบฝึกหัดในบล็อก ก็เสร็จแล้วค่ะ เนื้อหาทั้ง 4 หน่วยก็เสร็จแล้วค่ะ
MicMill กล่าวว่า...
http://micmill555555.blogspot.com/ นางสาวอภิษฐา ผอมนะม.4/12 เลขที่ 44 >'< ทำแบบทดสอบ 6 ชุด เสร็จแล้วค่ะ แบบฝึกหัดในบล็อก ก็เสร็จแล้วค่ะ เนื้อหาทั้ง 4 หน่วยก็เสร็จแล้วค่ะ
Rainbow-jubjub กล่าวว่า...
http://rainbow-jubjub.blogspot.com นางสาว ฐิติมา เพชรศริ ม.4/12 เลขที่5 อาจารย์ขาาาาา -..-* เนื้อหาหนูเสร็จเรียบร้อยแล้ว เหลือแต่ แบบทดสอบในบล็อก กับทำแบบทดสอบ6ชุด เดี๋ยวจะทำให้เสร็จภายในพรุ่งนี้นะค้ะ จุ๊ฟ ๆ :)
nareekarn^^ กล่าวว่า...
http://nareekarn.blogspot.com นางสาวนรีกานต์ กั้งเหล้ง ม.4/12 เลขที่1 แบบฝึกหัดเสร็จแล้วค่ะ ๆ เนื้อหา ก็เสร็จแล้วค่ะ ๆ
นลินี 4/12 กล่าวว่า...
ครูการุณย์ขา นางสาวนลินี แซ่ฉี ม.4/12 เลขที่ 19 บล๊อคเสร็จแล้วค่ะ ทำทั้ง 4 หน่วย ส่วนแบบฝึกหัดหนูอาจารย์กดเข้าไปทำข้อสอบได้เลยโดยไม่ต้องใส่รหัสข้อสอบนะคะ หนูไม่ได้ตั้งค่าไว้ ขอบคุนค่ะ ^^ http://tian412.blogspot.com
ฉัตรชนก กล่าวว่า...
http://num69.blogspot.com/นางสาวฉัตรชนก สุวรรณรัตน์ เลขที่33 ครบแล้วคะ รหัสแบบทดสอบ s201
ส่งงานค่ะ กล่าวว่า...
http://chatkarn.blogspot.com/นางสาว ฉัตรกาญจน์ จันแก้ว เลขที่32 ครบแล้วนะคะ รหัสแบบทดสอบ
nareekarn^^ กล่าวว่า...
http://nareekarn.blogspot.com/นางสาว นรีกานต์ กั้งเหล้ง เลขที่1 ครบแล้วคะ รหัสแบบทดสอบs201
woranari-26513 กล่าวว่า...
อาจารย์คะ นางสาว ศีดาภรณ์ ศักดิ์แก้ว เลขที่ 29 ส่งเนื้อหาก่อนนะคะ ^^ http://woranari-26513.blogspot.com/2011/02/4.html
Pure:-) กล่าวว่า...
http://purezaoopz.blogspot.com/ เสร็จหมดเเล้วค่ะ น.ส.กมลลักษณ์ หนูหมื่น ม.4/12 เลขที่ 26 -เนื้อหา 4 หน่วย -แบบฝึกหัด -สอบ 6 หน่วย
migale กล่าวว่า...
http://malegiiez.blogspot.com/ นส.สุชญา ศรีนิล เลยที่ 46 ม.4/12 บล้อกคะ
Sai'Z กล่าวว่า...
บทความนี้ถูกลบโดยผู้เขียน
Pattraporn กล่าวว่า...
นางสาว พัสตราภรณ์ ชูลำชิง เลขที่ 2 4/12 เสร็จแล้วคะ
SaiZie'z ♥ กล่าวว่า...
นางสาว ภิญญาพร ชูใหม่ เลขที่ 3 4/12 เสร็จแล้วคะ
คนฮาม กล่าวว่า...
นางสาว ศศิปะภา หีมสุวรรณ์ เลขที่ 42 4/12 เสร็จแล้วนะคะอาจารย์แต่แบบทดสอบยัง
lovePrincesshouse กล่าวว่า...
http://lovely-funny.blogspot.com/ ของนางสาวมุกวลัย จิตโสภา เลขที่ 41 ม.4/12 เสร็จหมดแล้วคะ
ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...
นางสาว ชรินรัตน์ จานนาเพียง เลขที่ 34 4/12 เนื้อหาเสร็จแล้วคะ
specialgift กล่าวว่า...
นางสาว ชรินรัตนื จานนาเพียง เสร็จแล้วคะ
woranari-26513 กล่าวว่า...
นางสาว ศีดาภรณ์ ศักดิ์แก้ว เลขที่ 29 เสร็จแล้วค่ะ http://woranari-26513.blogspot.com/
tidarat กล่าวว่า...
อาจารย์คะ หนู ธิดารัตน์ สุขสมบูรณ์ เลขที่ 9 หนูไม่สร้างข้อสอบในบล๊อกแต่หนูได้ทำเนื้อหา 4 หน่วยแล้วค่ะ รบกวนอาจารย์ช่วยตรวจอีกทีด้วยนะคะ ^^
classroom4/12 กล่าวว่า...
www.class-412.blogspot.com นายนิธิศ. สุวรรณลิวงค์ เลขที่14ชั้นม.4/12
gunzzzz กล่าวว่า...
นางสาว กนกกร ชูชวย เลขที่ 27 4/12 เนื้อหาในบล็อกเสร็จแล้วคะ http://connectgun.blogspot.com/
JULIA กล่าวว่า...
นางสาว จูเลีย โอเวน 4/12 ส่งงานค่ะ http://lavagirl-julia.blogspot.com/
nareekarn^^ กล่าวว่า...
น.ส.นรีกานต์ กั้งเหล้ง ม.4/12 เลขที่1 http://nareekarn.blogspot.com/ อาจารย์ขาหนูแก้แบบทดสอบครบแล้วค่ะ เนื้อหาในบล็อกเสร็จแล้วคะ หนูแก้มาใหม่มี4หน่วยอาจารย์ตรวจให้หนู ด้วยนะคะ
Sai'Z กล่าวว่า...
นางสาว สรพรรณ ณรงค์เดชา ชั้น ม4/12 เลขที่ 8 ส่งงานค้ะ. http://saialonealone.blogspot.com/p/1.html
Lukmaii'Z กล่าวว่า...
นางสาว อชิรญา สระแก้ว ชั้น ม.4/12 เลขที่ 25 ส่งเเเล้วค่ะ http://lukmaiiz.blogspot.com/ ต้อง ทำ ก่อน ไป แอริกาใต้ ค่ะ ขอ ให้ไม่งานคงงานค้าง วิชา ครู การุณ์ เพี้ยง !
Pearry กล่าวว่า...
ข้อสอบของ กมลพรรณ กะราลัย ม.4/12 เลขที่ 16 ( แพรรี่ )
maymay กล่าวว่า...
นางสาว ธิติมา สายสลำ เลขที่ 37 ม.4/12 เนื้อหาเสร็จแล้ว
THETARN กล่าวว่า...
http://thetarn-thetarn.blogspot.com/p/blog-page.html นางสาว ณิชาภภัทร อ่อนเเก้ว ม.๔/๑๒ เลขที่ ๓๗ เสร็จทุกอย่างเเล้วค่ะ^^*
นลินี 4/12 กล่าวว่า...
อาจารย์ขา หนูนลินี แซ่ฉี เลขที่ 19 ม.4/12 รบกวนอาจารย์ช่วยตรวจบล๊อคอีกรอบด้วยนะคะ พอดีหนูเพิ่มภาพเข้าไปใหม่ด้วยน่ะค่ะ รบกวนเพิ่มคะแนนด้วยนะคะ ขอบคุนค่ะ ^^
meuy_VIP+++ กล่าวว่า...
อาจารย์ค่าาา หนูส่งงานค่าาา นส วันวิสาข์ จิตตเสถียร เลขที่ 21 ค่าา รบกวนอาจารย์ตรวจดูหน่อยนะค่ะ ขอบคุนค่ะ ^_____^ @ www.lollipop-meuy.blogspot.com
เกิ้ล กล่าวว่า...
สวัสดีค๊ ส่งงานค๊ เสร็จแล้ว ของ นางสาว พัณณิตา แก้วมณี นะคะ เลขที่ 7 ม. 4/12 http://singkle.blogspot.com
migale กล่าวว่า...
ข้อสอบเส็จแร้วค้ะ หกชุด และก้ สร้างข้อสอบสิบข้อ
migale กล่าวว่า...
ข้อสอบเส็จแร้วค้ะ หกชุด และก้ สร้างข้อสอบสิบข้อ สุชญา ศรีนิล 4/12
Rainbow-jubjub กล่าวว่า...
เยเย้ !!! งานเสร็จแล้ว :)) นางสาว ฐิติมา เพชรศิริ ม.4/12 เลขที่5 ทำข้อสอบเสร็จหมดแล้ว แล้วก็บล๊อก เรียบร้อยหมดแล้วค่ะพร้อมทั้งสร้างแบบทำสอบ10ข้อเสร็จแล้ว เยเย้ 555 :) http://rainbow-jubjub.blogspot.com/
Rainbow-jubjub กล่าวว่า...
บทความนี้ถูกลบโดยผู้เขียน
พล๋อย พลอย กล่าวว่า...
น.ส เวณิกา บุษบงค์ เลขที่ 22 ม.4/12 ค่ะ ^^ บล็อกเส็ดหมดแล้ว วว
Pure:-) กล่าวว่า...
อาจารย์ขา ที่สอบ 6ชุด หนูตกประมาน 3 หน่วย แต่พอเข้าไปแก้ในเว็บ exam มันแก้ไม่ได้ มันเขียนเป้นวงเล็บสีแดงว่า หมดเวลาทำข้อสอบนี้ จะต้องทำยังไงคะ?
Ing's กล่าวว่า...
ครูค่ะ เสร็จแล้ว :) นางสาว ศุภาพิชญ์ ดวงแข ม.4/12เลขที่ 24 เข้ามาดูด้วยน้ะค้ะ ' http://ingzaba.blogspot.com/
pantera" กล่าวว่า...
บล๊อก + แบบทดสอบ 6 ชุด ครบแร้วน้ะค่ะ น.ส.ภัณฑิรา แก้วสังข์ ม.4/12 เลขที่ 20 ตรวจด้วยน้ะค่ะ ป.ล หากผิดพลาดประการใด ต้องขออภัย ณ ที่นี้ด้วย^^ เสดตั้งแต่เมื่อวานแร้วอาจารย์แต่ลืมส่ง 555+ ขอโทดน้ะค่ะ
chivasKWAN กล่าวว่า...
สวัสดีค่ะ อาจารย์ การุณย์ สุวรรณรักษา ดิฉัน นางสาว ศศิประภา เพชรสุวรรณ เลขที่ 23 ม.4/12 ส่งบล็อกค่ะ ทำทั้ง 4 หน่วยแล้วค่ะ
CHOMPU กล่าวว่า...
ส่งบล็อกค่ะอาจารย์ น.ส.จารุวรรณ ไพบูลย์ ม.4/12 เลขที่ 17

 

 

65 ความคิดเห็น:


Lollipop-Lip กล่าวว่า...
http://www.lollipop-lip.blogspot.com/ น.ส.วิชิตา เพ็ชรราม เลขที่ 13 ค่ะ
BoomBiM~ >> Pawawan Pengsatit << No. 1 กล่าวว่า...
http://pawawanboombim.blogspot.com/ น.ส.ภววรรณ เพ็งสถิตย์ เลขที่ 1 ค่ะ
peeranat kaewkhanitarak กล่าวว่า...
อาจารย์ คับ..!!! ผมลองเพิ่มหน้าบล็อกแต่.... มันไม่เห็นมี ''เพิ่มแกดเจ็ตรายการหน้าเว็บ'' เลย
peeranat kaewkhanitarak กล่าวว่า...
http://peeranat14.blogspot.com/ นาย พีรณัฐ แก้วกนิษาฐรักษ์ เลขที่ 14 ครับ
I m BOICE กล่าวว่า...
จารย์คะ หนูก็ลองเพิ่มหน้าแล้วนา แต่มันไม่เห็นขึ้น''เพิ่มแกดเจ็ตรายการหน้าเว็บ"เหมือนกันอ่ะ แต่เนื้อหาเสร็จแล้วเด้อค่า http://pawawanboombim.blogspot.com/ น.ส.ภววรรณ เพ็งสถิตย์ เลขที่ 1 ค่ะ
toey กล่าวว่า...
http://toey4-13.blogspot.com/ ฐิติพร ยอดมุณี เลขที่ 11 ค่ะ
peeranat kaewkhanitarak กล่าวว่า...
เนื้อหาเสร็จแล้ว http://peeranat14.blogspot.com/ นาย พีรณัฐ แก้วกนิษาฐรักษ์ เลขที่ 14 ครับ
Thanchanok กล่าวว่า...
หนู น.ส.ธัญชนก แก้วของแก้ว เลขที่ 2 ม.4/13 มาส่งงานค่ะ http://thanchanok-k.blogspot.com/
ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...
นางสาวศุกล ชายะพันธุ์ เลขที่36 ชั้น4/13 ส่งงานแล้วนะค่ะ http://chayaphan37.blogspot.com/
karoon กล่าวว่า...
ตรวจแล้วส่วนใหญ่ไม่มีข้อสอบ และทำแล้วแสบลูกตาจังเลย ปรับปรุงใหม่นะจ๊ะศิษย์ทั้งหลาย
I m BOICE กล่าวว่า...
อาจารย์คะ หนูสร้างแบบทดสอบแล้วค่า~~~ http://pawawanboombim.blogspot.com ภววรรณ เพ็งสถิตย์ เลขที่ 1 ม.4/13
Khoompetch กล่าวว่า...
http://khoompetch.blogspot.com/p/2-1.html แบบทดสอบเรียบร้อยครับ คุ้มเพชร กองสวัสดิ์ เลขที่ 45
urairat chayfai กล่าวว่า...
http://urairat43care.blogspot.com/2010/12/blog-post.html อาจารย์คะหนูทำล็อกใหม่คะ เพราะหนูจำmail เดิมไม่ได้คะ และหนูได้เพิ่มหน้าบล็อกเสร็จแล้วคะ งานที่ครูสั่งหนูก็ทำแล้วคะ ตรวจด้วยนะคะ ย้ำตรวจให้ดีนะคะ
karoon กล่าวว่า...
ภววรรณ กับคุ้มเพชร ถูกต้องแล้วครับ อุไรรัตน์ ให้สร้างแบบทดสอบด้วยนะครับ
sadanan กล่าวว่า...
เสร็จแล้วนะฮ้าา อาจารย์ เนื้อ+แบบทดสอบ แล้วก็แบบทดสอบของอาจารย์หนูก็เข้าไปทำแล้วนะฮ้าา ที่มี3ชุดอะค่ะ นางสาวศดานันท์ สมหมาย เลขที่16 4/13 นะฮ้าาา
ธารใส กล่าวว่า...
ครูค่ะ หนูทำเสร็จแล้วน่ะค่ะ เนื้อหา + ข้อสอบ น.ส.ธารใส อินสะพรหม เลขที่ 30 ม .4/13
Thanchanok กล่าวว่า...
ครูขา หนู น.ส.ธัญชนก แก้วของแก้ว เลขที่ 2 ม.4/13 หนูสร้างแบบทดสอบแล้วนะค่ะ http://www.thanchanok-k.blogspot.com/
น.ส.วรรณชนก สิทธิพงศ์ กล่าวว่า...
ครูขา หนู นางสาว วรรณชนก สิทธิพงศ์ ลืมรหัสผ่านบล็อกอันเก่า หนูก็เลยสร้างใหม่ค่ะ http://www.love_bank_clash.blogspot.com ค่ะ
jirachaya กล่าวว่า...
http://jirachaya-intaphum.blogspot.com/ ครูขาหนู น.ส.จิรชยา อินทภูมิ ได้เพิ่มหน้าblogแล้วคะ และส่งความหมายของกฏหมายแล้วคะ
Aey กล่าวว่า...
ครูขาหนู น.ส.อุมาพร พรมแก้ว ได้เพิ่มblogแล้วคะและส่งความหมายของกฏหมายแล้วคะ http://aeynarak-aey.blogspot.com/
Aey กล่าวว่า...
ครูขาหนูน.ส.อุมาพร พรมแก้ว ได้เพิ่มหน้าblogแล้วคะและส่งความหมายของกฏหมายแล้วคะhttp://aeynarak-aey.blogspot.com/
Aey กล่าวว่า...
ครูขาหนูนางสาวอารีย์ญา เกื้อสกุล ได้เพิ่มหน้าblog แล้วคะและส่งความหมายของกฏหมายแล้วคะhttp://num69.blogspot.com/
Aey กล่าวว่า...
บทความนี้ถูกลบโดยผู้เขียน
nu"nam กล่าวว่า...
ครูขาหนูน.ส.อารีย์ญา เกื้อสกุลได้เพิ่มหน้าblog แล้วคะและส่งความหมายของกฏหมายแล้วคะhttp://num69.blogspot.com/
urairat chayfai กล่าวว่า...
น.ส.อุไรรัตน์ ชายไฝ เลขที่ 44 ส่งงานคะhttp://urairat43care.blogspot.com/
jirachaya กล่าวว่า...
น.ส.จิรชยา อินทภูมิ ส่งงานคะ http://jirachaya-intaphum.blogspot.com/
Aey กล่าวว่า...
หนูนางสาว อุมาพร พรมแก้ว ส่งงานคะ http://aeynarak-aey.blogspot.com/2011/02/blog-post_03.html
pan(diiz_zaa) กล่าวว่า...
หนูนางสาว ณัฐปภัสร์ ขาวโอ ส่งงานคะ http://natpaphat-nalove.blogspot.com/
ููู~atitthaya........." กล่าวว่า...
นางสาว อทิตยา ไวยโร ส่งงานคะครู http://oil-zizi.blogspot.com/
pop กล่าวว่า...
หนู น.ส. เบญจมาพร หงมณี ส่งงานคะ http://popben-pop.blogspot.com/
nu"nam กล่าวว่า...
หนูนางสาว อารีย์ญา เกื้อสกุล ส่งงานคะhttp://num69.blogspot.com/2011/02/blog-post_04.html
tatar_narak กล่าวว่า...
นางสาวณัฐณิตา โชติธรรมโม ม.4/13 เลขที่ 5 ส่งงานค่ะ !! http://tatar22399.blogspot.com
Rose_Rapiphan กล่าวว่า...
บทความนี้ถูกลบโดยผู้เขียน
Rose_Rapiphan กล่าวว่า...
นางสาวรพิพรรณ ค้ำจุน ม.4/13 เลขที่ 34 ส่งงานแล้วค่ะ!! http://rapiphan.blogspot.com/
ธารใส กล่าวว่า...
ครูค่ะ หนูทำเสร็จแล้วน่ะค่ะ ทั้ง 3 หน่วยการเรียนรู้
peeranat kaewkhanitarak กล่าวว่า...
อาจารย์คับ สร้างแบบทดสอบแล้วคัาบบ~~~ http://peeranat14.blogspot.com พีรณัฐ แก้วกนิษฐารักษ์ เลขที่ 14 ม.4/13
I m BOICE กล่าวว่า...
บทความนี้ถูกลบโดยผู้เขียน
I m BOICE กล่าวว่า...
อาจารย์คะ อันนี้ครบสมบูรณ์ทุกเรื่องแล้วค่ะ น.ส.ภววรรณ เพ็งสถิตย์ เลขที่ 1 ม.4/13 เด้อค่า~~~
morn sukala กล่าวว่า...
ครูค่ะ นางสาวศุกล ชายะพันธุ์ เลขที่ 36 ชั้น ม.4/13 ทำเสร็จครบทุกเรื่องแล้วนะค่ะ www.chayaphan37.blogspot.com
Thanchanok กล่าวว่า...
บทความนี้ถูกลบโดยผู้เขียน
Thanchanok กล่าวว่า...
อาจารย์ขา หนู นางสาว ธัญชนก แก้วของแก้ว เลขที่ 2 ชั้น ม.4/13 ทำงานครบหมดทุกเรื่องแล้วนะค่ะ http://www.thanchanok-k.blogspot.com/
palmbaza13 กล่าวว่า...
อาจารย์ น.ส ฉัตรธิดา ชูทอง เลขที่25 ชั้นม.4/13 ทำครบทุกเรื่องแล้วคะ http://www.palmbaza13.blogspot.com/
Hah_ha กล่าวว่า...
อาจารย์ !! น.ส ซอลีฮะห์ เจะเตะ ม.4/13 เลขที่ 27 ทำงานครบทุกเรื่องแล้วนะค่ะ http://soleehah.blogspot.com/
ชญานนท์ แก้วมโน กล่าวว่า...
อาจารย์ น.ส ชญานนท์ แก้วมโน ม.4/13 เลขที่ 26 ทำงานครบทุกเรื่องแล้วนะค่ะ http://tam-chayanon.blogspot.com/
pan(diiz_zaa) กล่าวว่า...
สวัสดีคร๊าฟป๋ม น.ส.ณัฐปภัสร์ ขาวโอ เลขที่ 28 ม.4/13 ทำครบทุกเรื่องแล้วคร๊าฟ -หน่วยที่ 1 -หน่วยที่ 2 -หน่วยที่ 3 -หน่วยที่ 4 -แบบทดสอบ -เข้าทำข้อสอบ หมดแร้วน๊ะคร๊าฟป้ม http://natpaphat-nalove.blogspot.com
ธารใส กล่าวว่า...
อาจารย์ขา หนู นางสาว ธารใส อินสะพรหม เลขที่ 30 ชั้น ม.4/13 ทำงานครบหมดทุกเรื่องแล้วนะค่ะ http://tharnsai2537.blogspot.com/p/blog-page.html
Rose_Rapiphan กล่าวว่า...
สวัสดี ค่ะ น.ส.รพิพรรณ ค้ำจุน เลขที่ 34 ม.4/13 -ความสำคัญของกฏหมาย -ประเภทของกฎหมาย -เข้าทำข้อสอบ ชุดที่ 1-3 ค่ะ http://rapiphan.blogspot.com/ งานยังไม่ครบค่ะ เหลือทำข้อสอบ ชุดที่4-6 และ แบบทดสอบ ค่ะ
toey กล่าวว่า...
อาจารย์ขา หนู นางสาว ฐิติพร ยอดมุณี เลขที่ 11 ชั้น ม.4/13 ทำงานครบหมดทุกเรื่องแล้วนะค่ะ http://toey4-13.blogspot.com/p/1.html
Gachapon กล่าวว่า...
นางสาวกชพร สิทธิศักดิ์ เลขที่ 4 ม.4/13 ส่งงานค่ะ http://gachapon-tang.blogspot.com/
Lollipop-Lip กล่าวว่า...
นางสาว วิชิตา เพ็ชรราม ค่ะ เลขที่13 http://lollipop-lip.blogspot.com/ อ่อ.. ครูช่วยดูสมุดด้วยนะคะ คะแนนสมุดช่องแรกครูเขียนว่าหนูยังไม่ส่งสมุด แต่จริงๆวันนั้นครูตรวงแล้ว แล้วครูบอกว่าให้เพิ่มแต่ครูไม่ได้เซ้นชื่อไว้น่ะค่ะ
Lollipop-Lip กล่าวว่า...
ทำข้อสอบและสร้างบททดสอบหนูก็ทำหมดแล้วนะคะ
Rose_Rapiphan กล่าวว่า...
สวัสดี ค่ะ! นางสาว รพิพรรณ ค้ำจุน ม.4/13เลขที่ 34 ทำแบบทดสอบและ เข้าสอบครบทุกหน่วยแล้ว ค่ะ งานครบหมดทุก หน่วยแล้ว ค่ะ
urairat chayfai กล่าวว่า...
หนูนางสาว อุไรรัตน์ ชายไฝ เลขที่44 ส่งงานครบแล้วคะ พร้อมบบทดสอบ และทำข้อสอบ exam แล้วด้วยคะ http://urairat43care.blogspot.com/
urairat chayfai กล่าวว่า...
รหัสแบบทดสอบs201http://urairat43care.blogspot.com/
jirachaya กล่าวว่า...
บทความนี้ถูกลบโดยผู้เขียน
jirachaya กล่าวว่า...
หนูนางสาว จิรชยา อินทภมิ เลขที่23ครบแล้วคะ(รหัสแบบแทดสอบs201)
ููู~atitthaya........." กล่าวว่า...
นางสาวอทิตยา ไวยโร เลขที่ 40 ครบแล้วคะ(รหัสแบบทดสอบs201) http://oil-zizi.blogspot.com/
Atchana กล่าวว่า...
อาจารย์ค่ะ หนู นางสาวอัชชนา ยัญญางกูร เลขที่ 40 ชั้น ม.4/13 ทำงานครบหมดทุกเรื่องแล้วนะค่ะ http://ashana-taetae.blogspot.com/
Aey กล่าวว่า...
นางสาว อุมาพร พรมแก้ว เลขที่43 ครบแล้วคะ(รหัสแบบทดสอบs201) http://aeynarak-aey.blogspot.com/
pop กล่าวว่า...
นางสาวเบญจมาพร หงมณี เลขที่31ครบแล้วนะคะ(รหัสแบบทดสอบs201)
pop กล่าวว่า...
นางสาวเบญจมาพร หงมณี เลขที่31 ครบแล้วคะ (รหัสแบบทดสอบs201)http://popben-pop.blogspot.com/2011/02/blog-post.html
nu"nam กล่าวว่า...
นางสาวอารีญ์ยา เกื้อสกุล เลขที่42 ครบแล้วคะ (รหัสแบบทดสอบs201http://num69.blogspot.com/)
วรรณชนก สิทธิพงศื กล่าวว่า...
นางสาววรรณชนก สิทธิพงศ์ เลขที่35 งานครบหมดแล้วนะคะ http://wwwlovemanu.blogspot.com/
peeranat kaewkhanitarak กล่าวว่า...
http://peeranat14.blogspot.com/ นาย พีรณัฐ แก้วกนิษาฐรักษ์ เลขที่ 14 งานครบหมดแล้วนะ ครับ ^_^ ๆๆๆ
ชญานนท์ แก้วมโน กล่าวว่า...
http://tam-chayanon.blogspot.com/ น.ส.ชญานนท์ แก้วมโน เลขที่ 26 ทำงานครบหมดแล้ว ค่ะ