วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

การเรียนผ่าน blog และ facebook แนวครูการุณย์ สุวรรณรักษา

การเรียนการสอนผ่าน blog และ facebook ตามแนวครูการุณย์ สุวรรณรักษา

เนื่องในสภาพปัจจุบัน การพัฒนาด้าน ICT เป็นไปอย่างรวดเร็ว และให้บริการหลากหลายรูปแบบ เน้นการใช้งานง่ายสะดวกและรวดเร็วเป็นสำคัญ เช่นการบริการให้ผู้ใช้สามารถเข้าไปสร้างพื้นที่
ในการเผยแพร่ความรู้ได้ฟรี ๆ ที่เรียกว่า blog นั้น มีผู้ให้บริการหลายรายแต่ละรายก็เน้นให้การใช้งานง่าย มีขั้นตอนที่เข้าใจได้ง่าย จึงทำให้การจัดการเีรียนการสอนผ่าน blog เป็นเรื่องใหม่ที่สามารถทำให้ผู้เรียนผู้สอน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กันบนอินเตอร์เน็ต นอกห้องเรียน ครูสั่งงาน ผู้เรียนส่งงาน ครูตรวจงาน ให้คะแนน แจ้งให้นักเรียนทราบ เป็นกระบวนการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตทั้งสิ้น
ซึ่งการเรียนการสอนผ่าน blog ต้องทำคู่ขนานไปกับการเรียนการสอนในชั้นเรียน เท่าที่กระผม
ได้ทดลองนำมาใช้ มีขั้นตอนและกิจกรรมที่มอบหมายนักเรียนดังนี้
ขั้นที่ 1 การให้ความรู้เรื่อง blog โดยผู้เรียนศึกษาสร้าง blog ของครูผู้สอน
ขั้นที่ 2 ให้ผู้เรียนสร้าง blog ครูแนะนำวิธีการสร้างblog เป็นขั้น ๆ ผู้เรียนสามารถคลิกสร้าง
จาก blog ครูผู้สอนได้ทันที
ขั้นที่ 3 ให้ผู้เรียน เรียนรู้การสร้างบทความใหม่ การสร้างแบบทดสอบออนไลน์
โดยครูให้คำแนะนำใน blog ครูผู้สอน และสาธิตให้ผู้เรียนดูจริงในชั้นเรียน
ขั้นที่ 4 ให้ผู้เรียนสมัครขอพื้นที่เว็บฟรีเพื่ออัฟโหลด แบบทดสอบที่สร้าง รูปภาพ mp 3
คลิปและอื่น ๆ โดยแนะนำผู้เรียนเอาไว้ใน blog ผู้สอน และสาธิตให้ผู้เรียนดูในชั้น
เรียน
ขั้นที่ 5 ให้ผู้เรียนสมัคร facebook โดยการแนะำนำผู้เรียนเอาไว้ใน blog ผู้สอน facebook
มีไว้เพื่อการติดต่อ หรือ chat สอบถามข้อสงสัย หรือผู้เรียนแจ้งส่งการบ้าน ครูผู้สอน
แจ้งข้อบกพร่องของงานที่ส่ง หรือแจ้งคะแนนให้ผู้เรียนทราบ ซึ่งจะมีลูกเล่นที่เด่น
และผู้เรียน ให้ความสนใจมากในปัจจุบันนี้
ขั้นที่ 6 ครูมอบหมายงานให้นักเรียนทำ โดยนักเรียนสร้างบทความรายงานไว้บนบล๊อคของผู้
เรียน ไม่ต้องพริ้นกระดาษเข้าปกส่งผู้สอนอีกต่อไป พร้อมกับให้นักเรียนตั้งคำถามใน
รูปแบบทดสอบออนไลน์ไว้ท้ายรายงานด้วย เป็นการเน้นการประหยัดกระดาษ และ
ลดภาวะโลกร้อนได้ทางหนึ่ง
ขั้นที่ 7 ตรวจงาน วิจารณ์งาน และให้คะแนนชิ้นงานของผู้เรียน
ขั้นที่ 8 นำคะแนนที่เรียนในชั้นเรียน มารวมกับคะแนนชิ้นงานต่าง ๆใน blog
ตัดสินผลการเรียนของผู้เรียน
เพิ่มเติม ครูควรทำแบบทดสอบไว้ใน blog ผู้สอนเอาไว้ให้มาก ๆ เพื่อให้ผู้เรียนเข้ามาทำบ่อย ๆ ทำให้ซึมซับความรู้มากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ผู้เรียนทำข้อสอบปลายภาคเรียนได้คะแนนดียิ่งขึ้น
หากครูอาจารย์ท่านใด สนใจแนวการเรียนการสอนแนวนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ครับผม roonsiam@hotmail.com
ครั้งหน้า จะนำผลงานนักเรียน และการโต้ตอบระหว่างผู้สอนผู้เรียนมาให้ดูครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น